Bế mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử.

Kết quả Hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử, về vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử và trách nhiệm của người đại biểu dân cử để Nhân dân lựa chọn cho nhiệm kỳ sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc hội nghị

Qua đây cũng đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tốt nhất các hoạt động tổ chức cuộc bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị, sau hội nghị này, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian cuộc bầu cử theo luật định, như: quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Từ thực tiễn công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử nếu có vấn đề gì phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh nhanh, kịp thời về Hội đồng Bầu cử quốc gia để được hướng dẫn và giải đáp.

Ngay sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét, thông qua các nội dung công việc thuộc thẩm quyền để thông báo về địa phương. Sau đó sẽ tiến hành việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lập và công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND;

Cùng với đó là thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, an ninh và bảo đảm an ninh trật tự, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử để cuộc bầu cử bảo đảm đúng sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới rất khẩn trương, với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong dịp chúng ta tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết cổ truyền của dân tộc, lại diễn ra trong phạm vi rộng khắp toàn quốc. Do đó cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác bầu cử theo đúng quy định.

Trước đó, tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và những chủ phương, phương hướng lớn của cuộc bầu cử và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung, công việc tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.