Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật

Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến công tác người khuyết tật. ốc hội đã ban hành Luật Người khuyết tật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ đã xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về người khuyết tật khá toàn diện, đầy đủ nhằm thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật trong thực hiện các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

TTXVN/Báo Tin tức