Vững tin vào đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 về công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã có nhiều bước tiến và đạt những kết quả quan trọng. Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển” tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng Công đoàn tỉnh Lào Cai vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò cầu nối giai cấp công nhân, người lao động với Đảng, Nhà nước và xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động là lực lượng tiên phong trong thi đua phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Lào Cai hiện có 80.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 42.208 người là đoàn viên công đoàn đang tham gia sinh hoạt tại 1.198 công đoàn cơ sở. Trong những năm gần đây, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đời sống, chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động. Về tư tưởng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn viên, người lao động đồng hành, gắn bó, tiến bước cùng doanh nghiệp.

Với sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự quyết tâm, chủ động của các cấp công đoàn, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn chú trọng. Công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động được quan tâm với các hoạt động, chương trình thiết thực, hiệu quả, như Tết sum vầy, Chợ tết công đoàn, Tháng công nhân, làm nhà Mái ấm công đoàn… Thông qua việc ký cam kết với các doanh nghiệp đã mang lại nguồn lợi ích, phúc lợi cho hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 5,6 tỷ đồng trong 5 năm qua. Việc đối thoại, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể về bữa ăn ca được mở rộng, duy trì với mức tối thiểu 20.000 đồng/suất, đến nay tỉnh Lào Cai có 98 doanh nghiệp đang thực hiện tốt nội dung này.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh về mọi mặt, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác công đoàn được đẩy mạnh. Có 96,6% công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, thu hút 96,8% đoàn viên, người lao động tham gia. Về đội ngũ, trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp mới 7.846 đoàn viên (riêng khu vực ngoài nhà nước chiếm 59%), thành lập mới 45 công đoàn cơ sở thuộc khu vực sản xuất, kinh doanh. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 9.593 đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, trong số đó đến nay có hơn 6 nghìn đoàn viên đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện sôi nổi, điển hình như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”… Các phong trào gắn với nội dung học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Dự báo trong những năm tới, hoạt động của tổ chức công đoàn bị chi phối, ảnh hưởng nhiều từ chủ trương, chính sách đến những thay đổi trong tình hình kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ như chuyển đổi số, tác động bởi tiến trình đất nước hội nhập quốc tế. Tỉnh Lào Cai đã được xác định là cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn các cấp.

Trước yêu cầu của thực tế, mục tiêu đặt ra của Công đoàn tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ tới là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, là cầu nối giữa giai cấp công nhân, người lao động với Đảng, Nhà nước; đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Lào Cai thực sự là lực lượng lớn mạnh, tiên phong trong thi đua sáng tạo, lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Để hiện thực hóa, cần coi trọng các khâu đột phá như: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn. Các giải pháp cần được quan tâm triển khai là các cấp công đoàn làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong đó, ưu tiên đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tình hình quan hệ lao động, sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện chế độ, chính sách của các doanh nghiệp để tổ chức đối thoại công đoàn, đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ công đoàn, đoàn viên, yêu cầu đối thoại giữa chủ sử dụng lao động với người lao động. Tiếp tục chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động thông qua các chương trình, nội dung phát động hữu ích, cụ thể; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động, khích lệ việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật trong đội ngũ viên chức, công nhân, người lao động. Cùng với đó là phát triển đoàn viên, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn ngang tầm nhiệm vụ thông qua việc bám sát Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy có liên quan đến nội dung phát triển tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn các cấp cũng cần làm tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và các hoạt động chuyên trách của công đoàn các cấp.

Với chủ đề của Đại hội lần thứ XVII là “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt khó để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Trình bày: Khánh Ly